Zmiany od 01.01.2017 w podatku vat

 1. Zwolnienie podmiotowe (art. 113) obowiązuje do limitu 200.000 zł przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym lub proporcjonalnie w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej (w 2016r. limit ten wynosił 150.000 zł).
 1. Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia większości robót budowlanych (wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy), które są wykonywane przez PODWYKONAWCÓW. Jeżeli podatnik jest głównym wykonawcą ten przepis go nie dotyczy.
 1. Rozszerza się katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy).
 1. Likwidacja możliwości składania deklaracji kwartalnych przez podatników innych niż mali podatnicy (powrót do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2009r.). Natomiast mali podatnicy nie będą mogli wybrać tej możliwości w okresie 12 miesięcy od momentu rejestracji jako podatnik vat czynny.
 1. Większość podatników vat zostaje objęta obowiązkiem składania deklaracji VAT drogą elektroniczną (dotyczy to również informacji podsumowujących VAT-UE) , natomiast od 1 stycznia 2018 – wszyscy.
 1. Istotne ograniczenia w możliwości składania wniosków o zwrot podatku vat w terminie skróconym, czyli do 25 dni:
  a) należności powinny zostać zapłacone drogą rachunku bankowego, wskazanego (!) w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
  b) łączna kwota pozostałych należności zapłaconych gotówką nie przekracza 15.000 zł,
  c) nadwyżka z poprzednich miesięcy nie przekracza 3.000 zł,
  d) podatnik złożył w US dokumenty potwierdzające dokonanie przelewów,
  e) podatnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres, za który występuje o zwrot był zarejestrowany jako podatnik vat czynny i terminowo składał deklaracje (czyli wyłącza się możliwość ubiegania się o przyspieszony zwrot nowych podatników).
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych:

– nowe rozporządzenie będzie obowiązywać tylko do 31.12.2017r;
– zwolnieniem zostają objęte usługi świadczone przez osoby niewidome (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają jednego pracownika również niewidomego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

likwidacja dwumiesięcznego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania u podatników, którzy świadczą usługi, które nie są zwolnione z ewidencjonowania, np usługi kosmetyczne, mechaniki pojazdowej, fryzjerskie. Usługi te będą musiały być zatem ewidencjonowane na kasie fiskalnej od razu z chwilą ich wykonania. UWAGA: dotyczy to wyłącznie usług, których rozpoczęcie świadczenia następuje w 2017r. Usługi rozpoczęte w 2016r. nadal korzystają z okresu karencji (2 m-ce).