Zmiany od 01.01.2017 w podatkach dochodowych

  • Od początku stycznia 2017r. obowiązuje nowy limit realizacji płatności gotówkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej limit ten wynosi: 15.000 zł (nie: euro). Obniżeniu wskazanego limitu towarzyszy nowy przepis art. 22p ustawy o PIT, który wskazuje, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności została dokonana z naruszeniem art 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że przepis ten dotyczy tylko sytuacji, kiedy obie strony transakcji są przedsiębiorcami (nie dotyczy to zatem zakupów od osób prywatnych lub rolników).
  • Z dniem 1 stycznia 2017r. nowe brzmienie mają art. 25a ust.1 ustawy o PIT oraz art. 9 ust.1 ustawy o CIT, tj. przepisy dotyczące obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych lub dokonujących transakcji z podmiotami, mającymi miejsce zamieszkania/siedzibę na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. W wyniku tej zmiany podmioty prowadzące działalność w skali mikro, czyli o przychodach lub kosztach do 2 mln EUR, zostaną wyłączone z obowiązku sporządzania tej dokumentacji. Ponadto zmianie ulega pojęcie podmiotów powiązanych kapitałowo. Obecnie art. 25 ust.5a ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 5a ustawy o CIT ustala udział kapitałowy na poziomie 5%. Od 1 stycznia wynosi on 25%.
  • Od 1 stycznia 2017r. obniża się stawkę podatku CIT z 19% do 15% dla:

– małych podatników, czyli podatników, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT (!) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty: 5.157.000 zł (limit na 2017r.)

– podatników rozpoczynających działalność gospodarczą – obniżona stawka dotyczy jednak tylko roku pierwszego, później zgodnie z limitem małego podatnika. Przepis ten wyłącza jednak z tej możliwości niektórych podatników powstałych w wyniku przekształceń.